Областна администрация на Софийска област обявява конкурс за длъжността старши експерт, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”, отдел „Държавна собственост и документален фонд”

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ

Гр.София, бул.”Витоша” № 6,

Тел.9301813 или 9301828, факс 9883484

На основание чл.14 от НПКПМДС и Заповед № ОА-43 от 07.02.2022 г.

 

О Б Я В Я В А       К О Н К У Р С :

 1. За длъжността : старши експерт, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”, отдел „Държавна собственост и документален фонд”.
 2. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
  • образование – висше – степен бакалавър;
  • области на висше образование –технически, социални,стопански и правни науки,.
  • професионален опит – 1 години;
  • минимален ранг – V младши
  • длъжността се заема по служебно правоотношение, за целта кандидата следва да отговаря на условията по чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител;

           Допълнителни умения и квалификации:

 • професионален опит в сферата на държавната администрация са предимство;
 • способност да планира, организира и контролира собствената си работа за постигане на поставените цели;
 • способност за ефективна работа в екип;
 • комуникативност;
 • задължителна компютърна грамотност.
 1. Начинът за провеждане на конкурса е:
  • решаване на тест;
  • провеждане на интервю.
 2. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

                      ■     заявление за участие в конкурса – по образец / Приложение № 3 към чл.17, ал.1 на Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС), приета с ПМС № 304 от 03.12.2019 г. (Обн. ДВ. бр.97 от 10 декември 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.9 от 31 Януари 2020г , изм. и доп. ДВ. бр.29 от 9 Април 2021г.);

■        декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДС;

■        европейски формат на автобиография (СV);

■        копие от документ за  придобита образователно –   квалификационна степен;

■        копие от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

■        удостоверение за юридическа правоспособност за завършилите специалност „Право”.

Данните, които се събират и обработват  в приложените документи са само за целите на конкурса и няма да бъдат предоставяни на трети страни.

 1. Място и срок за подаване на документите за участие: – Документите следва да бъдат представени в 14 дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса, всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа, бул.”Витоша” № 6, партер “Деловодство” лично или от техни упълномощени представители с нотариално заверено пълномощно, документите може да се подават и по електронен път на имейл  sofoblast@government.bg,  като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
 2. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват в: Официалният сайт на Областна администрация на Софийска областsofoblast.bg и на информационното табло в сградата на Областна администрация.

               Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

Обработването и съхранението на всички видове документи в администрацията.Подпомага областния управител в изпълнение на функциите му за опазването и защитата на държавната собственост на територията на областта.Осъществява действията по актуване, придобиване, разпореждане и отписване от актовите книги и имоти – държавна собственост, както и вписване на нови във вече съставени актове за държавна собственост. Изготвя  договори за продажба, съставя актове за държавна собственост. Изготвя заповеди за отписване на имот от актовите книги за държавна собственост, удостоверения за наличие или липса на акт за държавна собственост или че имота е отписан от актовите книги за държавна собственост. Удостоверения за наличие или липса на предявени реституционни претенции.

 

        Минималният размер на основната заплата за длъжността е 720 лева; (Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.)