ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ” В ДИРЕКЦИЯ “АДМИНИСТРАТИВНО – ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ

           На 18.03.2022г. комисията изготви формуляра с окончателните резултати от проведения  конкурс за незаета длъжност ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ” в дирекция “Административно – правно обслужване, финанси и управление на собствеността” в Областна администрация на Софийска област. Съгласно чл.43, ал.2 въз основа на резултатите от проведения тест и интервюто за преценка на професионалните качества на кандидатите комисията класира като успешно издържал конкурса:

 

Николай Асенов Николов с общ резултат 224  точки

 

 

 

Председател: /п/

Мая Цанова – главен секретар на Софийска област