Директен линк към страницата на Областна администрация на Софийска област в Портала за отворени данни на Република България

Директен линк към страницата на Областна администрация на Софийска област в Портал за отворени данни на Република България е разработен

Прочети повече...

Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ стая № 309 (триста и девет) с площ 16,70 (шестнадесет цяло и седемдесет стотни) кв.м., разположен на III етаж на административната сграда, находяща се в гр. София, бул. „Витоша“ № 4, за срок от 3 /три/ години

Прочети повече...

Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65231.906.282.3.9 с площ от 365 кв. м по действащите КККР на гр. Самоков, община Самоков

Прочети повече...

Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ УПИ XV-156 с площ от 966 кв. м в кв. 4 по действащия кадастрален и регулационен план на с. Безден – в. з. “Бистрица”, община Костинброд

Прочети повече...

Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.2817.5805 с площ от 2337 кв. м по действащите кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. София, район „Връбница“, ул. „15-та“ №9-а

Прочети повече...