Формуляр с окончателните резултати от проведения конкурс за незаета длъжност „СТАРШИ ЕКСПЕРТ” – 1 щатна бройка, дирекция “ Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в отдел „Държавна собственост и документален фонд” в Областна администрация на Софийска област

ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ  На 24.03.2022г. комисията изготви формуляра с окончателните резултати от проведения  конкурс за незаета длъжност

Прочети повече...

Формуляр за окончателните резултати на кандидатите, участвали в проведен конкурс за длъжността „старши експерт“ в отдел „Координация и административен контрол“ при дирекция „Административен контрол, регионално развитие“ при Областна администрация на Софийска област

Приложение № 8 към чл. 43, ал. 2  ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ  На 23.03.2022г. комисията изготви формуляра с

Прочети повече...

Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ „Кафене”, с площ от 29,38 (двадесет и девет цяло и тридесет и осем стотни) кв.м., находящ се в гр. София, бул. „Витоша” № 8, ет. 5

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/ и Заповед ТПН –

Прочети повече...

ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ” В ДИРЕКЦИЯ “АДМИНИСТРАТИВНО – ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ

           На 18.03.2022г. комисията изготви формуляра с окончателните резултати от проведения  конкурс за незаета длъжност „ГЛАВЕН

Прочети повече...

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжност СТАРШИ ЕКСПЕРТ в отдел „Държавна собственост и документален фонд”, при дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация на Софийска област

     Конкурсната комисия, назначена със Заповед № ОА-68/24.02.2022г. на Областния управител на Софийска област относно провеждане на конкурс, обявен със

Прочети повече...

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжност СТАРШИ ЕКСПЕРТ, дирекция “ Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в отдел „Координация и административен контрол” в Областна администрация на Софийска област

     Конкурсната комисия, назначена със Заповед № ОА-66/24.02.2022г. на Областния управител на Софийска област относно провеждане на конкурс, обявен със

Прочети повече...

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжноста „ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ” в Дирекция “Административно – правно обслужване, финанси и управление на собствеността” в Областна администрация на Софийска област

     Конкурсната комисия, назначена със Заповед № ОА-67/24.02.2022г. на Областния управител на Софийска област, относно провеждане на конкурс, обявен със

Прочети повече...

Областна администрация на Софийска област обявява конкурс за длъжността старши експерт, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”, отдел „Държавна собственост и документален фонд”

ОБЯВЛЕНИЕ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ Гр.София, бул.”Витоша” № 6, Тел.9301813 или 9301828, факс 9883484 На основание чл.14 от НПКПМДС

Прочети повече...

Областна администрация на Софийска област обявява конкурс за длъжността старши експерт , Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”, отдел „Координация и административен контрол”

ОБЯВЛЕНИЕ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ Гр.София, бул.”Витоша” № 6, Тел.9301813 или 9301828, факс 9883484 На основание чл.14 от НПКПМДС

Прочети повече...

Областна администрация на Софийска област обявява конкурс за длъжността главен юрисконсулт, дирекция „Административно правно обслужване, финанси и управление на собствеността”

ОБЯВЛЕНИЕ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ гр.София, бул.”Витоша” № 6, тел.9301813 или 9301828, факс 9883484 на основание чл.14 от НПКПМДС

Прочети повече...