ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ

В предмета на обществената поръчка се включва поддръжка, извършване на текущи и аварийни ремонти и доставка на необходимите резервни части

Прочети повече...

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ДОСТАВКА НА ГОРИВА ЗА АВТОМОБИЛИТЕ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ, ЧРЕЗ СИСТЕМИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ ПРИ БЕЗНАЛИЧНО ПЛАЩАНЕ

Дейността предмет на настоящата обществена поръчка трябва да съответства на изискванията на техническата спецификация, утвърдена с настоящата документация от Възложителя.

Прочети повече...

ПУБЛИЧНА ПОКАНАЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРОУЧВАНИЯ ПО ПРОЕКТ: „ХРАМЪТ НА РОДОВАТА ПАМЕТ“

Извършване на специализирани проучвания  по проект:  „Храмът на родовата памет“ Консервация, реставрация и експониране на Църквата „Св. Рождество Богородично“ –

Прочети повече...

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ОТНОСНО ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ: „ХРАМЪТ НА РОДОВАТА ПАМЕТ“

Извършване на дейности относно Информиране и Публичност  по проект:  „Храмът на родовата памет“ Консервация, реставрация и експониране на Църквата „Св.

Прочети повече...

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЕКТИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ НА ГКПП „КАЛОТИНА“

Сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане чистотата, озеленяване и снегопочистване на територията ГКПП „КАЛОТИНА“, община Драгоман, Софийска област.   На основание чл.62, ал.3

Прочети повече...

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕЖЕДНЕВНА И ДЕНОНОЩНА НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА НА АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА И ИМОТИ, УПРАВЛЯВАНИ ОТ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ

Осигуряване на ежедневна и денонощна, невъоръжена охрана на административната сграда и имоти, управлявани от Областен управител на Софийска област по шест обособени позиции:

Прочети повече...

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕЖЕДНЕВНА И ДЕНОНОЩНА НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА НА АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА И ИМОТИ, УПРАВЛЯВАНИ ОТ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ

Осигуряване на ежедневна и невъоръжена денонощна охрана по обособени позиции както следва:  Обособена позиция № 1: Охрана на административна сграда,

Прочети повече...