ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ЗА РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА БУЛ. „ВИТОША“ 4

УТВЪРДИЛ:/п/ ИЛИАН САШОВ ТОДОРОВ Областен управител на Софийска област Областният управител на Софийска, в качеството си на възложител, на основание

Прочети повече...

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПОМОЩЕН ПЛАН И ПЛАН НА НОВООБРАЗУВАНИТЕ ИМОТИ

Документация Методика за оценка Обява по чл. 20 ал. 3 по ЗОП Обява АОП Проект на договор Техническа спецификация Технически

Прочети повече...

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПОМОЩЕН ПЛАН И ПЛАН НА НОВООБРАЗУВАНИ ИМОТИ

Провеждане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Изработване на помощен план и план на новообразуваните имоти

Прочети повече...

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА КОНСЕРВАЦИОННО-РЕСТАВРАЦИОННИ И СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ

Обществена поръчка – открита процедура с предмет „Избор на изпълнител за изпълнение на консервационно-реставрационни работи и строително-монтажни работи за обект:

Прочети повече...

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ

В предмета на обществената поръчка се включва поддръжка, извършване на текущи и аварийни ремонти и доставка на необходимите резервни части

Прочети повече...

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ДОСТАВКА НА ГОРИВА ЗА АВТОМОБИЛИТЕ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ, ЧРЕЗ СИСТЕМИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ ПРИ БЕЗНАЛИЧНО ПЛАЩАНЕ

Дейността предмет на настоящата обществена поръчка трябва да съответства на изискванията на техническата спецификация, утвърдена с настоящата документация от Възложителя.

Прочети повече...

ПУБЛИЧНА ПОКАНАЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРОУЧВАНИЯ ПО ПРОЕКТ: „ХРАМЪТ НА РОДОВАТА ПАМЕТ“

Извършване на специализирани проучвания  по проект:  „Храмът на родовата памет“ Консервация, реставрация и експониране на Църквата „Св. Рождество Богородично“ –

Прочети повече...